ZARZĄD ZMRP ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego
dr inż. Marcin Sęk

wicePrzewodniczący
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ

wicePrzewodniczący
mgr inż. Edmund Budka

wicePrzewodniczący
dr inż. Paweł Hawryszków

Skarbnik
dr inż. Leszek Budych

Sekretarz
mgr inż. Justyna Nowicka

SŁOWO STAREGO/NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Nadszedł czas miłego obowiązku dokonania przed Wami podsumowania działalności Naszego Oddziału Dolnośląskiego ZMRP za kadencję 2016 – 2019, w której pełniłem funkcję Przewodniczącego. Te cztery lata, które minęły błyskawicznie, uważam za owocne i udane dla Naszego Oddziału. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że można było zrobić coś więcej. Niewątpliwie do sukcesów i osiągnięć należy zaliczyć:

 • pracę Zarządu Oddziału, spotkania odbywały się systematycznie i były owocne, w kadencji odbyło się dziewięć spotkań,
 • utrzymanie liczebności członków oddziału w kadencji 2016-2019 na dobrym poziomie – liczba osób opłacających składki powyżej 100 osób,
 • dużą liczbę zorganizowanych spotkań Mostowców Dolnośląskich. Spotkania zarówno o charakterze szkoleniowym jak i towarzyskim,
 • organizację wspólnych bali karnawałowych wraz z DOIIB,
 • organizacja rejsów mostowych,
 • utrzymanie działalności wydawniczej na dotychczasowym wysokim poziomie – wydano 4 biuletyny Mosty Dolnośląskie,
 • opracowanie i działalność strony internetowej na facebooku ZMRP OD,
 • powołanie Sekcji Młodych Mostowców przy Oddziale Dolnośląskim ZMRP. Podpisanie porozumienia o współpracy w 2018 roku. Inicjatywa pionierska na skalę kraju,
 • przyznanie Medalu ZMRP dla kolegi Jana Bienia za wybitne osiągnięcia w mostownictwie,
 • wystąpienie z wnioskiem o Członkostwo Honorowe ZMRP dla dwóch naszych członków zwyczajnych kolegi Jana Bienia oraz kolegi Józefa Rabiegi,
 • niewątpliwie jednym z większych sukcesów była organizacja zlotu mostowców w Bardzie z okazji odsłonięcia pomnika, patrona mostowców, św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie. Pomnik został odbudowany z inicjatywy Oddziału Dolnośląskiego ZMRP ze składek mostowców i ich przyjaciół.

Od wielu już lat Nasz Oddział uznawany jest na arenie krajowej za jeden z najbardziej prężnie działających. Myślę, że te cztery poprzednie lata potwierdzają tą tezę. Chciałbym każdemu z osobna podziękować za zaangażowanie i budowę naszej marki. Trzeba również powiedzieć o rzeczach, które należy poprawić i wprowadzić jako nowe. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć to czego nie udało się wykonać w poprzedniej kadencji i należałoby wykonać w obecnej:

 • utrzymać wysoki poziom stanu liczbowego naszego oddziału.
 • brak regularnych szkoleń z cyklu Nowoczesne Mostów Budowanie – pierwotne założenie co najmniej 2 rocznie w sesji wiosennej oraz jesiennej,
 • brak strony internetowej naszego oddziału.

Wskazane wnioski są istotne z punktu widzenia działalności i zaangażowania młodego pokolenia mostowców w szeregi Naszego Oddziału. Z racji tego, że w obecnej kadencji 2020 – 2023 ponownie będę pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego ZMRP będę pilnował aby postulaty te zostały spełnione.

W tym miejscu chciałbym złożyć szczególne podziękowania Leszkowi Budychowi za jego ogromny osobisty wkład w organizację naszych imprez oraz biuletynów – był inicjatorem oraz motorem działania wszystkich wydarzeń. Firmie Tarcopol oraz Katedrze Mostów i Kolei PWr. za udostępnienie lokum na nasze spotkania. Firmom, które zechciały przygotowywać materiały szkoleniowe oraz wspierać finansowo nasze spotkania i szkolenia. Kolegom z Zarządu i wszystkim aktywnym członkom naszego Związku za 4-letnią współpracę.

Dziękuję za możliwość przewodniczenia Zarządowi ZMRP OD w kadencji 2016-2019. Jest mi również niezmiernie miło i jest to dla mnie osobisty zaszczyt i satysfakcja, że mogę pełnić po raz drugi funkcję Przewodniczącego Naszego Oddziału w kadencji 2020-2023.

Proszę pozwolić, że zakończę te parę słów. Mam nadzieję, że obecnie panujący czas pandemii szybko minie i będziemy mogli ponownie spotkać się osobiście na naszych wspólnych spotkaniach szkoleniowych jak i towarzyskich. Chciałbym Wszystkim z osobna życzyć zdrowia i pogody ducha. Szanowni, pamiętajmy, że ostatecznie życie przynosi więcej dobra niż zła. Do zobaczenia wkrótce.

Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego ZMRP
Marcin Sęk

Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego
dr inż. Marcin Sęk

Dr inż. Marcin Sęk urodził się w 1979 r. w Radostowie w województwie warmińsko – mazurskim, gdzie skończył szkołę podstawową. W Dobrym Mieście, w roku 1999, ukończył technikum mechaniczne uzyskując tytuł technika mechanika. W latach 1999 – 2004 studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, uzyskując w 2004 roku tytuł magistra inżyniera w specjalności inżynieria mostowa. W latach 2004 – 2009 odbył studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, podczas których Rada Instytutu Inżynierii Lądowej otworzyła mu przewód doktorski, a następnie nadała tytuł doktorski w dyscyplinie budownictwo. W tym też okresie prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale z przedmiotów: mechanika ogólna, podstawy statyki budowli, dynamika budowli oraz w ramach działalności naukowej był autorem lub współautorem siedmiu publikacji naukowych. Skutecznie łączył efektywną pracę naukową z pracą zawodową (współudział w projektowaniu konstrukcji kilku mostów w tym między innymi mostu wantowego w ciągu obwodnicy autostradowej A281 miasta Bremen, stadionu narodowego w Warszawie, stadionu miejskiego we Wrocławiu, nowego terminalu lotniczego we Wrocławiu oraz w Gdańsku). Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach mostowej oraz konstrukcyjno – budowlanej. Jako kierownik robót mostowych oraz kierownik budowy w firmie Skanska prowadził kilka ciekawych budów obiektów mostowych wykorzystując zaawansowane technologie budowy mostów. Są to między innymi dwie estakady drogowe z betonu sprężonego każda powyżej 500 m wykonane w technologii rusztowań kroczących oraz ponad 300 m most skrzynkowy z betonu sprężonego wykonany w technologii nasuwania podłużnego. Obecnie pracuje w biurze projektowym IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo na stanowisku projektanta mostów, gdzie kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów obiektów mostowych kolejowych oraz drogowych. Od 2011 r. jest członkiem Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, a od 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Dolnośląskiego ZMRP.

Kontakt: marcinsek183@gmail.com 

wicePrzewodniczący
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ

Dr hab. inż. Janusz Szelka.prof.UZ (ur.1943). Prymus Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu (1966), doktorat (1981) i habilitacja (2000) w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W swoim dorobku posiada ponad 200 publikacji z których najważniejsze to: dwie monografie wydane przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN: Konstrukcje składane w mostownictwie, Warszawa 2010; Informatyczne wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych w budownictwie komunikacyjnym, Warszawa 2015 oraz rozdział w monografii „Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych”, wydanej także przez KILiW PAN w 2007 roku, za którą otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury 12.05.2008 roku; poradnik „Vademecum wykonywania opracowań naukowych” , wydany w roku 2017 na Uniwersytecie Zielonogórskim; ok. 50 prac naukowo-badawczych z zakresu inżynierii lądowej i zarządzania kryzysowego. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych oraz prac doktorskich i habilitacyjnych, wniosków badawczych i artykułów w wydawnictwach naukowych i konferencyjnych. Członek komitetów naukowych wielu konferencji oraz ich uczestnik z zakresu budownictwa komunikacyjnego i zarządzania kryzysowego. Przez kilka kadencji (do roku 2020) był członkiem dwóch Sekcji KILiW PAN Inżynierii Komunikacyjnej i Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Członek Rady Naukowej Wydawnictwa MOSTY. W latach 2013 – 2016 był Przewodniczącym Związku Mostowców RP. Za działalność naukowo – dydaktyczną i organizacyjną był wyróżniany nagrodami ministerialnymi: za całokształt dorobku, październik 2008 roku; Medal Komisji Edukacji Narodowej 24.06.2010 roku oraz Nagrodą Kolegium Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry na rzecz integracji środowiska akademickiego w 2013 roku, a także Złotym Medalem ZMRP na rzecz integracji mostowców w 2015 roku. Nauczyciel akademicki: w szkolnictwie wojskowym (1973 – 2016), przeszedł kolejne szczeble dydaktyczne od wykładowcy, poprzez Szefa Katedry do Zastępcy Rektora ds. Naukowych i od 2004 roku do chwili obecnej w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas ponad 50-letniej pracy zawodowej na różnych stanowiskach : kierowniczych, wykonawczych i projektowych realizował wiele zadań jako: dydaktyk, projektant, inżynier i wychowawca młodzieży akademickiej. Jest także autorem wielu projektów organizacyjno – technicznych mostów których budową (odbudową) niejednokrotnie kierował, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. W wojskowej służbie zawodowej dowodził pułkiem mostowym.

Kontakt: j.szelka@interia.pl 

wicePrzewodniczący
mgr inż. Edmund Budka

W związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej od początku jego istnienia, tj. od 1993 roku, wielokrotnie jako członek zarządu. W kadencji VIII i IX pełni zaszczytną rolę Przewodniczącego Zarządu ZMRP OD. Absolwent Technikum Budowy Dróg i Mostów Kołowych w Zielonej Górze z 1980 r. i Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej z 1986 r.
W latach 2000 – 2002 nauczyciel akademicki na Politechnice Opolskiej. Właściciel Biura Projektowo – Badawczego PROMOST we Wrocławiu oraz prezes zarządu PROMOST WROCŁAW Sp. z o.o.
Obecnie projektant w PBW Inżynieria Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Lubi łowić ryby, zbierać grzyby, narciarstwo zjazdowe, turystykę rowerową, fotografowanie.

Kontakt: ebudek@poczta.onet.pl 

wicePrzewodniczący
dr inż. Paweł Hawryszków

Paweł Hawryszków (ur. 1979), dr inż., adiunkt badawczy na Politechnice Wrocławskiej. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku 2003, otrzymując nagrodę Ministra Infrastruktury za pracę magisterską. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2009, otrzymując nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską. Od 2009 pracuje na Politechnice Wrocławskiej. W latach 2008-2012 pracował w firmie Freyssinet Polska, specjalizując się w podwieszaniu i sprężaniu konstrukcji mostowych, a w latach 2004-2008 współpracował z Zespołem Badawczo-Projektowym Mosty-Wrocław. Autor lub współautor ponad 150 publikacji. Uczestniczył w projektowaniu 3 nowych, nietypowych obiektów mostowych, w tym obiektu nowatorskiego – podwieszona, transgraniczna kładka dla pieszych z drewna klejonego w Sromowcach Niżnych o najdłuższym w świecie przęśle (90 m) w tej klasie konstrukcji. Brał udział w pracach wykonawczych 8 mostów podwieszonych oraz ponad 10 innych obiektów mostowych, 1 stadionu i 1 wieżowca. Kierował pracami przy instalacji największego systemu podwieszenia w Polsce, zrealizowanego na moście Rędzińskim we Wrocławiu. Uczestniczył w badaniach 100 obiektów mostowych. Organizator 5 renomowanych, międzynarodowych konferencji naukowych. Współorganizator 3 międzynarodowych kongresów naukowych poza granicami kraju. Osoba zaangażowana w kształcenie i rozwój młodzieży akademickiej. Opiekun Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy PWr”, inicjator i współopiekun „Sekcji Młodych Mostowców ZMRP OD” oraz opiekun „Konkursu Mostów Stalowych” i „Konkursu Mostów Wirtualnych”, organizowanych jako akademickie wydarzenia międzynarodowe. Członek Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Technicznego nr 251 ds. Obiektów Mostowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wiceprzewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski, sekretarz Polskiej Grupy IABSE.

Kontakt: pawel.hawryszkow@pwr.edu.pl 

Skarbnik
dr inż. Leszek Budych

Absolwent Technikum Budowy Dróg i Mostów we Wrocławiu. Ukończył wyższe studia inżynierskie o kierunku budowa dróg i mostów na wrocławskiej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych, a następnie studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską na temat „Architektura mostów w krajobrazie Doliny Odry”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. arch. Grażyny Balińskiej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej obronił w 2010 roku.
Interesuje się historią techniki i architektury oraz problematyką ochrony obiektów zabytkowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu historii techniki budownictwa inżynieryjnego. Redaguje biuletyn „Mosty Dolnośląskie” wydawany pod patronatem Oddziału Dolnośląskiego ZMRP, gdzie prezentowane są inwestycje w zakresie budowy mostów i dróg na obszarze województwa dolnośląskiego.
W Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej od 2006 roku i niemal cały czas skarbnik naszego Dolnośląskiego Oddziału.

Kontakt: leszekbudych@o2.pl 

Sekretarz
mgr inż. Justyna Nowicka

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2001 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera w specjalności inżynieria mostowa. Od 2002 r. brała udział we wprowadzaniu nowoczesnych metod nieniszczącej diagnostyki betonowych obiektów mostowych jako Specjalista do spraw badań w firmie Tarcopol Sp. z o. o., wykorzystując w tym celu szeroki wachlarz aparatury diagnostycznej duńskiej firmy Germann Instruments, lidera w dziedzinie systemów testowych (NDT) do nieniszczących badań konstrukcji żelbetowych in-situ. Do 2003 r. zdobywała doświadczenie jako Inżynier Budowy i Kierownik laboratorium diagnostycznego wykonującego badania in-situ, podczas realizacji jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budowy autostrady A2 Września – Konin z ramienia firmy Tarcopol Sp. z o.o. W 2005 r. uzyskała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej. Od 2003 r. zdobywała doświadczenie jako Asystent Projektanta i Ekspert, biorąc udział w licznych inspekcjach konstrukcji żelbetowych, struno i kablobetonowych oraz konstrukcji stalowych. Od 2006 r., po uzyskaniu uprawnień do projektowania w specjalności mostowej, pracuje jako samodzielny Projektant. Od 2009 r. wykonuje zadania jako Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Zespołu Projektowego, kompleksowo koordynujący proces projektowania obiektów inżynierskich. Od 2005 r., po szkoleniach na Politechnice Wrocławskiej, pełni funkcję Inspektora – Kierownika Zespołu, uprawnionego do wykonywania wszelkiego rodzaju przeglądów obiektów mostowych. W 2010 r. uzyskała Certyfikat The European Language Certificates. Absolwentka Studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu na Wydziale Techniczno – Ekonomicznym. Od 2009 r. członek Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, a od 2016 r. Sekretarz Zarządu Oddziału Dolnośląskiego ZMRP, pełniący tę funkcję przez trzy kadencje, do dnia dzisiejszego. Od 2009 r. właścicielka biura projektowego MSJPROJEKT.

Kontakt: j.nowicka@msjprojekt.com 

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI